Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kā SIA Digital Investment MGMT (turpmāk tekstā – Sabiedrība) vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz jebkuru informāciju, kas ir Sabiedrības rīcībā un attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Sabiedrības sniegto pakalpojumu.

Šajā privātuma politikā tiek sniegts visparīgs apraksts par to kā Sabiedrība veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, un Sabiedrības mājas lapas sadaļā “Personas datu aizsardzības procedūra”. Sabiedrības veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti.

Personas datu pārzinis:

  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Digital Investment MGMT”, reģistrācijas Nr.40103162565, juridiskā adrese: Bukultu iela 11, Rīga, LV-1005;
  2. Sabiedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir e-pasts: [email protected]

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Sabiedrība veic personas datu apstrādi, lai:

Sabiedrības personas datu apstrādes tiesiskie pamati:

Personas datu aizsardzība

Sabiedrība apstrādā personu datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Datu subjekta personas datus Sabiedrība apstrādā tikai tiesiska un iepriekš noteikta mērķa sasniegšanai, kas saistīts ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem.

Personas datu apstrādē tiek ievērots proporcionalitātes princips, kas paredz, ka Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt tikai tos datus un tādā apjomā, kas nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai.

Sabiedrība ir tiesīga nodot nepieciešamos personu datus saviem sadarbības partneriem, pamatojoties uz starp pusēm noslēgtu līgumu. Ja sadarbības partneri apstrādā Sabiedrības rīcībā esošos personas datus, attiecīgais sadarbības partneris ir uzskatāms par datu apstrādes operatoru (apstrādātāju). Saskaņā ar starp pusēm noslēgto līgumu, Sabiedrības sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem, un neizmanto personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgtā līguma un normatīvo aktu prasību izpildei.

Sabiedrība nenodot personas datus trešajām valstīm (valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis).

Mājas lapas lietošana un sīkdatnes

Izmantojot Finlo mājas lapu apmeklētājs var nodot Sabiedrībai savus personas datus. Sabiedrība iegūst datu komplektu ik reizi, kad persona ienāk Sabiedrības mājas lapā. Dati tiek uzglabāti servera žurnāla failos. Mājas lapā var tikt iegūti šādi dati:

Sabiedrība var iegūt un apstrādāt arī informāciju, kas ir saistīta ar datu īpašnieka komunikāciju ar Sabiedrību. Tie ir komunikācijas dati, kas sevī iekļauj komunikācijas saturu un metadatus, kas ar to ir saistīti. Mājas lapa ģenerē metadatus, kas ir saistīti ar komunikāciju, ar kontaktformu starpniecību. Komunikācijas dati var tikt apstrādāti, lai turpinātu nodrošināt Sabiedrības pakalpojumus, uzturētu mājas lapas un pakalpojumu drošību, uzturētu Sabiedrības datubāžu rezerves kopiju veidošanu un/vai komunicētu ar datu īpašnieku. Tiesiskā atļauja šādai datu apstrādei ir datu īpašnieka piekrišana Sabiedrības privātuma politikai, lietošanas noteikumiem.Izmantojot vispārīgos personas datus un informāciju, Sabiedrība neveic nekādus secinājumus par datu subjektu. Iegūtā informācija tiek izmantota, lai:

Sabiedrība anonīmi analizē ievāktos datus un informāciju analītiskiem mērķiem. Sabiedrības mērķis ir palielināt datu aizsardzību un nodrošināt maksimālu personas datu aizsardzības līmeni datu apstrādes procesā. Anonīmie servera dati tiek uzglabāti atsevišķi no personas datiem, kurus ir iesniedzis datu īpašnieks. Sabiedrība var izmantot šīs tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju par abonenta komunikāciju ar Sabiedrības sūtītajām e-pasta vēstulēm, piemēram, lai noskaidrotu, vai vēstules tiek atvērtas, vai tiek atvērtas vēstulē esošās hipersaites u.tml. Šī informācija var tikt iegūta no visiem ziņu abonentiem. Sabiedrība neizīrē, nepārdod un nemaina no mājas lapas lietošanas iegūtos personas datus trešajām pusēm. Izņēmuma gadījumi, kuros personas dati var tikt nodoti trešajai pusei, ir situācijas, kad informācija ir jāatklāj atbilstoši likumdošanas prasībām.

Sīkfaili jeb Cookies un izsekošanas tehnoloģijas

Daudzas interneta vietnes izmanto sīkfailus jeb Cookies, un daudzi sīkfaili satur tā saucamo sīkdatnes identifikatoru. Sīkdatnes identifikators ir sīkfaila unikāls identifikācijas numurs. Tas sastāv no rakstzīmju virknes, ar kuras starpniecību tīmekļa vietnes un serveri identificē pārlūkprogrammas lietotājus. Tas ļauj atšķirt iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes un serverus un atpazīt konkrētu datu subjektu no citiem mājas lapas lietotājiem. Sabiedrība izmanto Google Analytics, Google Company piedāvāto pakalpojumu. Pateicoties sīkfailu izmantošanai, Sabiedrība var nodrošināt lietotājiem draudzīgu lietošanas vidi un citus pakalpojumus, kas nebūtu pieejami bez sīkfailu izmantošanas. Sīkfailā esošā informācija satur datus par to, ka datu subjekts izmanto mājas lapu (kā arī datu subjekta IP adresi). Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu vietnes izmantošanu, un pārsūta atskaites Sabiedrībai. Pateicoties sīkdatnēm, mājas lapu iespējams optimizēt, ņemot vērā lietotāju vēlmes. Mājas lapas apmeklētājam, kurš izmanto sīkfailus, nav vajadzība ik reizi ievadīt datus, jo tie parādās automātiski. Sīkfaili tiek uzglabāti lietotāja datora sistēmā.

Datu īpašnieks var jebkurā brīdī pārtraukt piekļuvi sīkfailiem Sabiedrības mājas lapā. Lai to izdarītu, jāveic atbilstošas aktivitātes savā pārlūkprogrammā, tādējādi pārtraucot piekļuvi sīkfailiem. Papildus jau izmantotie sīkfaili var tikt dzēsti jebkurā laikā ar pārlūkprogrammas palīdzību vai, izmantojot citu programmatūru, kas ļauj administrēt privātuma politiku. Praktiski visas populāras pārlūkprogrammas ļauj dzēst sīkfailus, piedāvājot šo iespēju pārlūkprogrammas uzstādījumos. Ja Datu subjekts izlemj neizmantot sīkdatņu funkciju savā pārlūkprogrammā, Sabiedrības mājas lapas funkcijas var tikt ierobežotas. Sabiedrība izmanto automātiski iegūto informāciju un citus ar sīkfailu palīdzību iegūtos datus, lai:

Datu īpašnieka tiesības

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrību veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.Sabiedrība ievēro datu subjekta privātuma tiesības un nodrošina pieeju informācijai, ko Sabiedrība ir ievākusi no datu subjekta. Datu subjekts var saņemt detalizētu paskaidrojumu par to, kā šī informācija tiek izmantota un/vai glabāta. Ja datu subjekts vēlās piekļūt vai mainīt personas datus vai pieprasīt personas datu dzēšanu, vai atteikties no kumunikācijas ar Sabiedrību datu subjekts var sazināties ar Sabiedrību, rakstot uz e-pastu: [email protected].

Privātuma politikas izmaiņas

Sabiedrībai ir tiesības mainīt šo privātuma politiku, publicējot mājas lapā atjaunoto versiju. Datu subjektam ir ieteicams ik pa laikam pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, ka spēkā esošā privātuma politika atbilst datu subjekta vēlmēm.